Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH scholarly article en Choi, Jong-Deok; Ryder, Barbara G.; Zeller, Andreas License
when quoting this document, please refer to the following
DOI:
URN: urn:nbn:de:0030-drops-152854
URL:

; ;
Weitere Beteiligte (Hrsg. etc.): Jong-Deok Choi and Barbara G. Ryder and Andreas Zeller

Understanding Program Dynamics (Dagstuhl Seminar 03491)

pdf-format:


BibTeX - Entry

@TechReport{choi_et_al:DagSemRep.405,
 author =	{Choi, Jong-Deok and Ryder, Barbara G. and Zeller, Andreas},
 title =	{{Understanding Program Dynamics (Dagstuhl Seminar 03491)}},
 pages =	{1--6},
 ISSN =	{1619-0203},
 year =	{2003},
 type = 	{Dagstuhl Seminar Report},
 number =	{405},
 institution =	{Schloss Dagstuhl -- Leibniz-Zentrum f{\"u}r Informatik},
 publisher =	{Schloss Dagstuhl -- Leibniz-Zentrum f{\"u}r Informatik},
 address =	{Dagstuhl, Germany},
 URL =		{https://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2021/15285},
 URN =		{urn:nbn:de:0030-drops-152854},
 doi =		{10.4230/DagSemRep.405},
}

Seminar: Dagstuhl Seminar Reports
Issue date: 2021
Date of publication: 05.12.2003


DROPS-Home | Fulltext Search | Imprint | Privacy Published by LZI